Desamiantats

En Façanes Alamo som especialistes en treballs de desamiantat complint amb totes les mesures de seguretat

Desamiantats

Extraiem cobertes de fibrociment amb partícules d’amiant confeccionant un pla de seguretat específic o genèric depenent de la quantitat o el temps necessari per a l’extracció complint un protocol descrit en el pla de seguretat. Les plaques han d’estar correctament calmacenadas en unes saques hermètiques per evitar que les partícules d’amiant siguin dissoltes en l’aire. El personal compleix amb una sèrie de normes a l’hora de l’vestidor com a l’hora de la manipulació de les plaques amb partícules d’amiant.

Eliminem bidons d’aigua en desús dels llocs més inaccessibles complint en tot moment amb la normativa pel que fa a desamiantat de materials amb partícules d’amiant. En aquest cas els muntants d’aigua antics s’eliminen deixant directa la instal·lació de la xarxa als habitatges particulars sense necessitat de passar pel bidó d’aigua, el qual la seva utilitat antigament era de reserva ia la mateixa vegada per augmentar la pressió individual de cada habitatge.

La legislació vigent obliga les empreses amb risc d’exposició a l’amiant a inscriure en el Registre d’Empreses amb Risc a l’Amiant (R.E.R.A.) i a presentar un pla de treball corresponent a l’Autoritat Laboral. Sense l’aprovació de el pla de treball, l’empresa, encara que estigui inscrita al R.E.R.A., no pot realitzar desamiantats.

El pla de treball aprovat per l’autoritat laboral, recull les mesures preventives i organitzatives orientades a minimitzar a el màxim possible l’exposició a amiant dels treballadors que realitzen el desamiantat. També té en compte les mesures col·lectives encaminades a minimitzar a el màxim possible l’exposició de terceres persones. En el pla de treball es contempla també el mostreig personal i si dona lloc, l’avaluació estàtic ambiental. La presa de mostres (a un treballador durant la jornada laboral) i l’avaluació de l’ambient de treball (un cop realitzats els mateixos), la realitza el personal tècnic de l’empresa o el de el servei de prevenció aliè concertat. En el pla de treball es descriu també el procés de descontaminació dels treballadors, el procés de manipulació dels elements amb amiant a retirar i l’empresa que transportarà el residu a l’abocador autoritzat.

 

L’empresari té l’obligació (El treballador el dret), de donar a conèixer els nivells d’exposició assolit en els mesuraments en què ha participat cada treballador en cada obra amb risc d’exposició.

 

El Reial Decret 396/2006, de 31 de Març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballadors amb risc d’exposició a l’amiant.

Eliminem les plaques dels envans pluvials seguint el protocol d’actuació per a l’eliminació de materials amb partícules d’amiant, col·locant després al seu lloc un envà de xapa pre lacada amb aïllament de poliestirè expandit (EPS) o fins i tot poder col·locar un sistema més modern i nou aïllament acabat amb revestiment acrílic.

desamiantados tejados fachadas façanes alamo reformas tejados barcelona cataluna sabadell.1
desamiantados tejados fachadas façanes alamo reformas tejados barcelona cataluna sabadell.2
Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es